၀ဋ္

၀ဋ္
ရွားနစ္ 

လက္နက္နဲ ့ လက္ေတာ့ လဲမယ္
ျပက္လံုးနဲ ့ မက္လံုးေတြ ေ၀တဲ့ေခတ္။

တ႐ုတ္ရဲ ့တုတ္ကို၊ မုခ် ေၾကာက္ရတယ္ဆိုတဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတေယာက္ရဲ ့ တ႐ုတ္ေျပးမင္းေခတ္။

 
ေရႊလက္နဲ ့ ေခၚမရရင္
ဘူးလက္နဲ ့ ေဆာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခတ္။
မၾကားဘူး၊ မျမင္ဘူး၊ မေတြ ့ဘူးတဲ့
ဒုကၡသည္အသစ္ေတြ ေမြးဖြားလာ၊ ဒိုနာရွာေမာရတဲ့ ေခတ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တမ္းဆြတ္၊ လြတ္လပ္ျခင္းေမွ်ာ္ရည္
ခရီးရွည္ခ်ီတက္သတဲ့၊ မ်ဳိးတက္သစ္ပကာသဏီ ေခတ္။

ခ႐ိုနီတသင္းနဲ ့ ညီအကိုအရင္းသ႑ာန္
ပလူးပလဲ ဆက္ဆံၾကတဲ့ ကြန္ယက္ေခတ္။

ခရိုျပာကို၊ ႀကဳိဆိုပါ
မလိုတမာ ေျပာမရတဲ့ ပါတီႀကီး၀ါဒေခတ္။

မူပိုင္ခြင့္ ရင္ထိုးေတ၊ြ လက္သိပ္ ခိုးေ၀ထားတဲ့
လူတန္းစားသစ္ေတြ လမ္းထြင္ေနတဲ့ေခတ္။
  
၂၀၀၈ သာ မထိနဲ ့၊ ၫိွစရာမလိုဘူး
အင္တာဗ်ဴး အလိုလိုေပးတဲ့ မီဒီယာေခတ္။

ေနာက္ျပန္လွည့္ကာ၊ ေဖာက္ျပန္မွာမို ့
အေၾကာက္အကန္ ေထာက္ခံခိုင္းတဲ့ေခတ္။

ဒီလိုေခတ္ဆိုေတာ့လည္း
အင္းေပါ့
ဘယ္သူ ့ကို
ၾကည္ညဳိရမွန္း မသိတဲ့ေခတ္။ ။

ရွားႏွစ္
၂၇ - ၁ - ၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment